ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีหน้าที่รับผิดชอบคือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนเข้าดูได้ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

29 ธันวาคม 2020

ประชาสัมพันธ์ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (นว 0017.3/ว27863)

เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูล...
10 พฤศจิกายน 2020

ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอของข้อมูลข่าวสารของราชการ

การกำหนดรูปแบบคำขอข้อมูลข่าวสารไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ...
28 ตุลาคม 2020

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความความ จำนวน 5 เรื่อง (สธ 0201.05/ว636)

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความความ จำนวน 5 เรื่อง (สธ 0201.05/ว636) กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 7283 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแ […]
12 ตุลาคม 2020

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และเพื่อความโปร่งใส...
14 สิงหาคม 2020

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
14 สิงหาคม 2020

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สธ 0201.05/ว466)

เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (5 บทความ) กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 4206 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ […]
14 สิงหาคม 2020

ประชาสัมพันธ์ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (สธ 0201.05/ว403)

เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูล...

ดาวน์โหลดเอกสาร