ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีหน้าที่รับผิดชอบคือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนเข้าดูได้ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร