การให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

คลินิกจิตเวชทั่วไป

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เปิดรับบัตรเวลา 08.30 – 14.00 น.
ให้บริการตรวจรักษาเวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ให้บริการ งานบริการผู้ป่วยนอก ตึกอำนวยการ
โทรศัพท์ 056 – 219444 ต่อ 66408 หรือ 66410

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เปิดรับบัตรเวลา 08.30 – 14.00 น.
ให้บริการตรวจรักษาเวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ให้บริการ งานบริการผู้ป่วยนอก ตึกอำนวยการ
โทรศัพท์ 056 – 219444 ต่อ 66408 หรือ 66410

(O13) มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(O16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ