19 เมษายน 2023

คำสั่งที่ 30/2566 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งที่ 30/2566 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำ […]
19 เมษายน 2023

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พ.ศ. 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พ.ศ. 2566 โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือ […]
26 มกราคม 2023

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการทันตกรรม

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการทันตกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฝันคุด X-RAY ฟัน ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น […]
29 กันยายน 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (เข็มกระตุ้น) ฉีดวัคซีนวันที่ 11 ตุลาคม 2565

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน คซีนโมเดอร์นา (เข็มกระตุ้น) สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ สามาร […]
16 สิงหาคม 2022

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสุขภาพจิต

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมสุขภาพจิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่า […]
3 สิงหาคม 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีนวันที่ 9 สิงหาคม 2565

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ สามารถ ลงทะเบียนจอง […]
30 มิถุนายน 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีนวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ สามารถ ลงทะเบียนจอง […]
30 มิถุนายน 2022

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ระบบเทคโนโลีสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง […]
20 เมษายน 2022

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ โดยเก็บค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง สิทธิ์บัตรทองทั่วไป, บัตรทอง ท.74, ต่างด้าว และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ (ไม่ต้องชำระส่วนเกิน) สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง, ข้ […]
25 มีนาคม 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และแอสตร้าเซเนก้า

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และแอสตร้าเซเนก้า ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน “ฉีดวัคซีนโควิด” วัคซีนไฟเซอร์ และแอสตร้าเซเนก้า สำหรับประ […]
2 กุมภาพันธ์ 2022

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1 – 4 จำนวน 100 คน ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https: […]
28 ตุลาคม 2020

ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ นานเกิน 10 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2554
25 กันยายน 2020

ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้รับบริการแจ้งเลื่อนนัดได้ที่ 056 - 219447 หรือ 056 - 219449 ช่วงเวลา 13.00 - 16.30 น. ในเวลาราชการ
23 มิถุนายน 2020

รายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจฯ ที่มีความสอดคล้อง....
25 พฤษภาคม 2020

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

ลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด หรือสอบถาม 056-219446 หรือ 056-219449
30 เมษายน 2020

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านกา […]
20 กุมภาพันธ์ 2020

คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.บริหารข้อมูลข่าวสารและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.บริหารข้อมูลข่าวสารและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5 กันยายน 2019

การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ

ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ผู้ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย ขอได้โปรดแจ้งความจำนงได้ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ในวันแล […]