29 กันยายน 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (เข็มกระตุ้น) ฉีดวัคซีนวันที่ 11 ตุลาคม 2565

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน คซีนโมเดอร์นา (เข็มกระตุ้น) สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ สามาร […]
16 สิงหาคม 2022

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสุขภาพจิต

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมสุขภาพจิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่า […]
3 สิงหาคม 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีนวันที่ 9 สิงหาคม 2565

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ สามารถ ลงทะเบียนจอง […]
30 มิถุนายน 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีนวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ สามารถ ลงทะเบียนจอง […]
30 มิถุนายน 2022

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ระบบเทคโนโลีสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง […]
20 เมษายน 2022

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ โดยเก็บค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง สิทธิ์บัตรทองทั่วไป, บัตรทอง ท.74, ต่างด้าว และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ (ไม่ต้องชำระส่วนเกิน) สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง, ข้ […]
25 มีนาคม 2022

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และแอสตร้าเซเนก้า

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และแอสตร้าเซเนก้า ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียน “ฉีดวัคซีนโควิด” วัคซีนไฟเซอร์ และแอสตร้าเซเนก้า สำหรับประ […]
2 กุมภาพันธ์ 2022

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1 – 4 จำนวน 100 คน ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https: […]
28 ตุลาคม 2020

ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ นานเกิน 10 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2554
25 กันยายน 2020

ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้รับบริการแจ้งเลื่อนนัดได้ที่ 056 - 219447 หรือ 056 - 219449 ช่วงเวลา 13.00 - 16.30 น. ในเวลาราชการ
23 มิถุนายน 2020

รายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจฯ ที่มีความสอดคล้อง....
25 พฤษภาคม 2020

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

ลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด หรือสอบถาม 056-219446 หรือ 056-219449
30 เมษายน 2020

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านกา […]
20 กุมภาพันธ์ 2020

คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.บริหารข้อมูลข่าวสารและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.บริหารข้อมูลข่าวสารและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5 กันยายน 2019

การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ

ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ผู้ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย ขอได้โปรดแจ้งความจำนงได้ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ในวันแล […]
3 เมษายน 2018

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ณ. ห้องประชุมโรงแรม เดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์

เอกสารการอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/การเข้าถึงบริการโรคจิตเวชและการป้องกันการฆ่าตัวตาย/คลินิกโรคเรื้อรัง/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑/SMI/Psychosoc […]
25 กรกฎาคม 2016

ชี้แจงการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง

กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขใหม่จากรูปแบบเดิม (แบบตาม พรบ. 2485) โดยให้ใช้แบบปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ตามข้อกำหนดตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข
25 กรกฎาคม 2016

หยุดเหล้า อย่าหักดิบ เริ่มมีอาการ รีบพบแพทย์ แจ้งให้ชัดว่า หยุดเหล้า

กรมสุขภาพจิต ย้ำ หยุดเหล้า อย่าหักดิบ ค่อยๆ ลดปริมาณ ถ้าเริ่มมีอาการ รีบพบแพทย์ แจ้งให้ชัดว่า หยุดเหล้า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การดื่มสุราสร้างปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะค […]