15 กุมภาพันธ์ 2021

(O35) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

15 กุมภาพันธ์ 2021

(O31) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O39) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O38) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 (12 เดือน)

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O37) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน พ.ศ. 2564

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O34) การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O33) การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O30) การเปิดให้เกิดการมีส่วนร่วม

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O28) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

5 กุมภาพันธ์ 2021

(O26) แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

9 มิถุนายน 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563