21 กุมภาพันธ์ 2023
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
21 กุมภาพันธ์ 2023
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
21 กุมภาพันธ์ 2023
นโยบายการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (Cookie Consent)
21 กุมภาพันธ์ 2023
บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA)
16 สิงหาคม 2022
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
21 กุมภาพันธ์ 2023
หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
16 สิงหาคม 2022
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2023
หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
21 กุมภาพันธ์ 2023
เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
16 สิงหาคม 2022
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2023
แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล