อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  2. ส่งเสริม พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  3. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  4. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจหลัก