♦ วิสัยทัศน์หน่วยงาน ♦

เป็นองค์กรนำด้านวิชาการและบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 3

♦ พันธกิจหน่วยงาน

1. พัฒนาด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ
3. ผลิตนวัตกรรม และเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 3

ค่านิยมหน่วยงาน

มุ่งเป้า ผูกพัน มีธรรมาภิบาล

♦ วัฒนธรรมองค์กร ♦

บริการดี สามัคคี มีส่วนร่วม

♦ เข็มมุ่งในการดูแลผู้ป่วย ♦

ผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในไม่กลับมารักษาซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน