ถาม : สงสัยว่าผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านมีอาการไม่ดี จะทำอย่างไร?
ตอบ : ถ้าผู้ป่วยอาการไม่ดี มีอาการก้าวร้าว รุนแรง ญาติเห็นว่าเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น และไม่สามารถควบคุมได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ เช่น จนท.ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตาม พรบ.สุขภาพจิต ให้นำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ถาม : การโทรเลื่อนนัด ต้องทำอย่างไร ?
ตอบ : ต้องโทรมาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 1 วัน กรณีโทรมาตรงกับวันที่นัด จะไม่สามารถเลื่อนนัดได้
ข้อแนะนำ หากมีรับยา ให้มาก่อนยาหมดและให้มาในวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ถาม : โรงพยาบาลมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์หรือไม่ ?
ตอบ : มีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ โดยมีเงื่อนไขการให้บริการ คือ
1. ผู้ป่วยรับยาเดิมต่อเนื่องที่มีอาการคงที่ และไม่มีอาการผิดปกติ
2. ผู้ป่วยต้องรับการรักษาอย่างน้อย 6 เดือน
3. ผู้ป่วยต้องแจ้งความประสงค์รับยาไปรษณีย์ก่อนยาหมด 2 สัปดาห์
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการรับยาทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056 – 219447 หรือ 056 – 219449
ค่าใช้จ่าย : ค่ายาตามสิทธิ์การรักษา มีค่าบริการส่งยาไปรษณีย์ 100 บาท

ถาม : ถ้าจะพาผู้ป่วยไปพบเเพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช สามารถไปได้เลยหรือไม่ ?
ตอบ : แนะนำให้ไปหาโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อน เพราะโรงพยาบาลจิตเวชเรามีเครือข่ายทางด้านการรักษาจิตเวช หากผู้ป่วยมีอาการหนัก ทางโรงพยาบาลใกล้บ้านจะทำการส่งตัวมารักษาตามระบบ เมื่ออาการดีแล้ว ทางรพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ จะส่งกลับให้ผู้ป่วยสามารถรับยาใกล้บ้านได้