16 สิงหาคม 2022

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2566 – 2570)

29 มิถุนายน 2022

แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องรวมถ […]
16 มิถุนายน 2022

แบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยจิตเวช (TB-MH1)

ตามที่กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและสุขภาพจิต โดยกรมควบคุมโรคได้ตัดทำแบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยจิตเวช (TB […]