16 สิงหาคม 2022

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จะทำการประมวลผลข้อมูลส่ […]
16 สิงหาคม 2022

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ […]
16 สิงหาคม 2022

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก […]
16 สิงหาคม 2022

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2566 – 2570)

29 มิถุนายน 2022

แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องรวมถ […]
16 มิถุนายน 2022

แบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยจิตเวช (TB-MH1)

ตามที่กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและสุขภาพจิต โดยกรมควบคุมโรคได้ตัดทำแบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยจิตเวช (TB […]