โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชให้แก่ประชาชนในภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

ความเป็นมา
การก่อตั้งโรงพยาบาลเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 4 โดยกองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ในขณะนั้น มีนโยบายขยายบริการด้านสุขภาพจิตไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ กรมการแพทย์เห็นว่านครสวรรค์เป็นจังหวัดที่เหมาะสมในการเปิดสถานพยาบาลด้านสุขภาพจิตใหม่ เนื่องจากรองรับผู้ป่วยได้ทั้งภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ต่อมาในระยะของแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 6 ปี พ.ศ.2531 กรมการแพทย์ได้มอบหมายให้กองสุขภาพจิตรับผิดชอบในการจัดทำโครงการก่อสร้างโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์สุขภาพจิตชุมชนเบ็ดเสร็จนครสวรรค์ และได้สนับสนุนงบประมาณครั้งแรกในปี 2531 โดยใช้ที่ดินก่อสร้าง ในเขตตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 4 แต่มีอุปสรรคเนื่องจากถูกราษฏรร้องเรียนและบุกรุก จึงทำให้บริษัทก่อสร้างยกเลิกสัญญาการก่อสร้าง

ปี พ.ศ.2533 ได้สถานที่ก่อสร้างใหม่จากราชพัสดุ จำนวน 239 ไร่ 3 งาน 59.5 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน การก่อสร้างเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2532 จนกระทั่งแล้วเสร็จทั้งอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียในเดือนกุมภาพันธ์ 2540 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 131,488,400 บาท

ต่อมาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2540 กรมสุขภาพจิตได้มีคำสั่งที่ 538/2540 แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการเปิดโรงพยาบาลให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัตรากำลังขั้นต้น เป็นตำแหน่งข้าราชการจำนวน 63 ตำแหน่ง ได้งบประมาณดำเนินการปี 2540 จำนวน 8,550,000 บาท

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกในวันที่ 9 ตุลาคม 2540 โดยระยะแรกเปิดให้บริการเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก ต่อมามีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาบาลก็ได้เปิดบริการแผนกผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2541 เป็นตึกผู้ป่วยรวมทั้งหญิงและชาย และได้ขยายการให้บริการแยกเป็นตึกผู้ป่วยชาย และตึกผู้ป่วยหญิงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2542

หน้าที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ให้บริการด้านการบำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยโรคทางจิตเวช โดยเน้นในระดับตติยภูมิ
  • ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคลากร หน่วยงาน ในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ งานสุขภาพจิตและจิตเวช
  • สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และฝึกอบรม ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช
  • ภารกิจอื่นๆ ตามที่กรมสุขภาพจิตมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์