นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์