นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์