สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
13 เมษายน 2020
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19
25 พฤษภาคม 2020

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของจังหวัดนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย