วิสัยทัศน์หน่วยงาน

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท และเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 3

พันธกิจหน่วยงาน

1. ผลิตนวัตกรรม และเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท
2. มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 3

ค่านิยมหน่วยงาน

มุ่งเป้า ผูกพัน มีธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร

บริการดี สามัคคี มีส่วนร่วม

เข็มมุ่งในการดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในไม่กลับมารักษาซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com