วิสัยทัศน์หน่วยงาน

  • เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและพัฒนาเครือข่ายระบบบริการ  สุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3

พันธกิจหน่วยงาน

  1. พัฒนาเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเภท (Academic Center ; AC )
  2. พัฒนาบริการและวิชาการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน(Super  Specialist Service; 3S)
  3. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ดูแล เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 ให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (Regulatory Office/Area Health Board)Area Health Board ;RO/AHB

เข็มมุ่ง

มีระบบและเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทให้สามารถอยู่ได้ในชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากรสามัคคี เสียสละ มีส่วนร่วม โปร่งใส มีใจบริการ