วิสัยทัศน์หน่วยงาน

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท และมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 3

พันธกิจหน่วยงาน

  1. พัฒนาองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช (AC)
  2. พัฒนาด้านวิชาการและคุณภาพ/มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SSS)
  3. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ/มาตรฐาน (AHB)

ค่านิยมหน่วยงาน

มุ่งมั่น ผูกพัน มีธรรมาภิบาล