ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  1. พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐานเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ (Super Specialist Service : SSS)
  2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามเพื่อให้เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ (Area Health Board : AHB)
  3. ผลิตนวัตกรรม และเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 3 พัฒนาด้านวิชาการ กระบวนการวิจัย และการพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Academic Center : AC, วิชาการ/วิจัย, HA, KM/LO)
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Central Office : CO, PMQA)