ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  1. พัฒนาเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช (Schizophrenia) เพื่อเป็นต้นแบบในระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (AC)
  2. พัฒนาด้านวิชาการและคุณภาพ/มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SSS) และพัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ
  3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (CO) ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล