ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

>> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านวิชาการ ระบบริการ และฐานข้อมูลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท (Academic Center:AC)

>> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐานเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ (Super Speacialist

Service:SSS)

>> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามเพื่อให้เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชตามมาตรฐาน (Area Health Board:AHB)

>> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านวิชาการ กระบวนการวิจัย และการพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (วิชาการ, วิจัย, HA, PMQA)

>> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Central Office:CO)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com