แผนงานโครงการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ
9 มิถุนายน 2020

รายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ปี 2563 – 2564 เป้าหมายระยะที่ 1 ระยะ 3 เดือนแรก

กรมสุขภาพจิต ขอส่งคู่มื่อรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019