แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต
8 มิถุนายน 2020
รายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
23 มิถุนายน 2020
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แชร์ไปที่...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงสร้างหน่วยงาน (O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน(O4)
ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน(O5)
ข่าวประชาสัมพันธ์(O6)
Q & A (O7)
Social Network (O8)
แผนดำเนินงานประจำปี(O9)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน(O10)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(O11)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน(O12)
มาตรฐานการให้บริการ(013)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(O14)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O15)
E-Service(O16)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(O17)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน(O18)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O19)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(O20)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563
แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(O21)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน(O22)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี(O23)

แบบรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านพัสดุ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต(O24)

ประกาศ แต่งตั้ง คกก.บริหารข้อมูลข่าวสารและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์
ประกาศแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2563

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(O25)

ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (O26)

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(O27)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O28)

คกก.กำหนดราคากลางและรายละเอียดก่อสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น ครั้งที่ 1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น ครั้งที่ 2

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(O29)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O30)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O31)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(O32)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O33)

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562
โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(O34)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน(O35)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O36)