ประชาสัมพันธ์ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (สธ 0201.05/ว403)
14 สิงหาคม 2020
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
14 สิงหาคม 2020
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สธ 0201.05/ว466)
แชร์ไปที่...

เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (5 บทความ)

กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 4206 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูล