ร่วมมือกันเสริมสร้างสุขภาพใจ
9 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพของหลอดเลือด
10 พฤศจิกายน 2020
ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอของข้อมูลข่าวสารของราชการ
แชร์ไปที่...

ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอของข้อมูลข่าวสารของราชการ

ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ได้มีหนังสือที่ นร 0108/ว 7872 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 11

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มีการประชุมและพิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว ตามไฟล์ที่แนบ