ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
30 พฤษภาคม 2019
การติดตามผลและปฏิบัติตามพรบ.40
30 พฤษภาคม 2019
มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน
แชร์ไปที่...

มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญในประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ประกาศกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้