คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤษภาคม 2019
มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน
30 พฤษภาคม 2019
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แชร์ไปที่...

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลฯ จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง สามารถอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นจริง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน