ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบาย อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562-2563
30 พฤษภาคม 2019
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
30 พฤษภาคม 2019
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แชร์ไปที่...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ