สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
30 พฤษภาคม 2019
ประกาศผังการทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤษภาคม 2019
แชร์ไปที่...

เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการด้านข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลฯ ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด