สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563
8 ตุลาคม 2020
อากาศเปลี่ยน…อารมณ์เปลี่ยน…
26 ตุลาคม 2020

เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และเพื่อความโปร่งใส...

แชร์ไปที่...

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน