แนวทางการเลิกยานอนหลับ
แนวทางการเลิกยานอนหลับ
14 กันยายน 2021
22 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
22 กันยายน 2021
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ
แชร์ไปที่...

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ในการมาขอรับบริการจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19/1 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ นั้น

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  1. ห้ามมิให้ข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มาติดต่อราชการ
  2. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้ข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้น
  3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564