จะเลิกยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัย
25 สิงหาคม 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 สิงหาคม 2021
แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,690,909.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nph.go.th หรือ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9444 ในวันและเวลาราชการ