(O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (12 เดือน)
8 กุมภาพันธ์ 2021
(O31) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
15 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
แชร์ไปที่...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เปิดรับสมัครโดยให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยยื่นแบบแสดงความประสงค์และเข้ารับการคัดเลือกของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับตามโครงสร้าง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564