(O33) การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021
(O36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021
(O34) การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564
แชร์ไปที่...

(O34) การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564

O34