(23 ส.ค. 62) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
23 สิงหาคม 2019
5 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
5 กันยายน 2019
แชร์ไปที่...

ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ผู้ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย ขอได้โปรดแจ้งความจำนงได้ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้