ประกาศการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
14 พฤศจิกายน 2018
กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2018
แชร์ไปที่...

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ