นิทรรศการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” เดือนกุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
23 มีนาคม 2018

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของ การทุจริตคอร์รัปชัน จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจาก การทุจริตคอร์รัปชัน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงขอแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงานและดําเนินงาน ขององค์กร ดังนี้

แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของ การทุจริตคอร์รัปชัน จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจาก การทุจริตคอร์รัปชัน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงขอแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงานและดําเนินงาน ขององค์กร ดังนี้

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน