การให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

  1 .  คลินิกจิตเวชทั่วไป  เปิดบริการในวันและเวลาราชการ( 8.30 น. – 16.30 น )  หยุด เสาร์ อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  โทรสอบถาม หรือแจ้งเลื่อนนัด  056-219444  ต่อ  409
คู่มือการให้บริการคลินิกจิตเวชทั่วไป

  2 . คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  เปิดบริการในวันและเวลาราชการ( 8.30 น. – 16.30 น )  หยุด เสาร์ อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรสอบถาม หรือแจ้งเลื่อนนัด 056-219444  ต่อ  408
คู่มือการให้บริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก