อบรมโปรแกรมความเสี่ยง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง
30 พฤศจิกายน 2016
mcattตามกลุ่มวัย

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมบุคลากรทีมสหวิชาชีพและศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมประชุมชี้แจงและเพิ่มพูนศักยภาพโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย / คลินิกโรคเรื้อรัง / คลินิก จิตเวช สุรา ยาเสพติด / MCATT / SMI / พรบ.สุขภาพจิต / Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 21 พ.ย.59 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี