โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย
30 พฤศจิกายน 2016
โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.ชัยนาท
30 พฤศจิกายน 2016

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผอ.จิตเวชนครสวรรค์ฯพร้อมบุคลากรทีมสหวิชาชีพและศูนย์สุขภาพจิตที่3 ร่วมประชุมชี้แจงและเพิ่มพูนศักยภาพโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิเวชสุรายาเสพติด/MCATT/SMI/พรบ.สุขภาพจิต/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ2560 วันที่ 29 พ.ย.2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์