โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.ชัยนาท
30 พฤศจิกายน 2016
กิจกรรมผู้อำนวยการพบบุคลากร ครั้งที่ 7
30 พฤศจิกายน 2016

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมบุคลากรทีมสหวิชาชีพและศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมประชุมชี้แจงและเพิ่มพูนศักยภาพโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิเวชสุรายาเสพติด/MCATT/SMI/พรบ.สุขภาพจิต/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ2560 วันที่ 22 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกำแพงเพชร