โครงการเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ค่ายอุ่นใจ)
15 สิงหาคม 2016
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดข้อมูลองค์ความรู้
15 สิงหาคม 2016

       คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดมหกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์