smi-v
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง
30 พฤศจิกายน 2016
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยยู่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน
30 พฤศจิกายน 2016
IC

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. โดยทันตแพทย์หญิงพรพรรณ ธีระรังสิกุล เป็นประธานฯ วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์