กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2559
10 สิงหาคม 2016
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี
22 มิถุนายน 2016

       บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านสุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ วัดหนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์