อบรมโปรแกรมความเสี่ยง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง
30 พฤศจิกายน 2016
IC
โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.
30 พฤศจิกายน 2016
smi-v

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ Supra Specialist Service โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์