ทีม MCATT ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ ณ วัดนครสวรรค์
10 พฤศจิกายน 2016
กิจกรรมตักบาตรเทโว และจัดหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ
10 พฤศจิกายน 2016

นพ.วรวัฒน์ ไชยชาญ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาการบันทึกและตรวจประเมินเวชระเบียน (Trigger Tool) โดย ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นวิทยากรให้ความรู้ วันที่ 17-18 ต.ค.2559 ณ ห้องประชุม1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์