โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.กำแพงเพชร
30 พฤศจิกายน 2016
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2559
30 พฤศจิกายน 2016

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประชุมบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กิจกรรม “ ผู้อำนวยการพบบุคลากร ครั้งที่ 7 ” เพื่อให้ความรู้เรื่อง นโยบายของโรงพยาบาล และอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน ต่อไป วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์