ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
10 พฤศจิกายน 2016
โครงการอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยวิธี 3อ
31 สิงหาคม 2016

      พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในงานกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช วันที่ 5ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข