นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยยู่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน
30 พฤศจิกายน 2016
โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.นครสวรรค์
30 พฤศจิกายน 2016

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์