1. ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของงาน
ยานพาหนะ
2. จัดรถยนต์ราชการตามใบคำขอใช้รถ และจัดคิดการออกให้บริการของพนักงานขับรถยนต์ในวันทำการ
และนอกวันทำการ
3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์เป็นคนสุดท้าย ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ออกให้บริการหมด
4. ควบคุม ดูแล ให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้ของรถยนต์และบำรุงรักษาสภาพ
รถตามระยะเวลา
5. ให้บริการการรับ-ส่งบุคลากร และผู้ป่วยให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและทันกำหนดเวลา
6. ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ
7. บันทึกการใช้รถยนต์ประจำวัน/ประจำเดือน
8. บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำวัน/ประจำเดือน
9. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
10. ล้างทำความสะอาดรถยนต์
11. นำรถยนต์ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน
12. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
13. จัดทำบันทึกขออนุมัติและรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
14. จัดทำรายงานบันทึกการใช้รถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการทุกคันประจำเดือน
15. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
16. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
17. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานหัวหน้างานยานพาหนะ