1. ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดงานการเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ราชการกำหนด
2 ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของบุคลากรประจำวัน/ใบลา/ใบยกเลิกการลาของบุคลากรโรงพยาบาล
ประจำวัน/ประจำเดือน
3. ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
4. ตรวจสอบการขอมีบัตรประจำตัวหน้าหน้าที่ของรัฐ
5. ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการจ้างเหมาบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ตรวจสอบการขอบำเหน็จบำนาญและการขอรับเงินช่วยเหลือของบุคลากร
7. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีลาและไปราชการ
8. ตรวจสอบการรายงานข้อมูล DPIS ประจำเดือน
9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานเรื่องการบริหารงานบุคคล
10. ตรวจสอบเอกสารการย้าย/โอน/ยืมตัว
11. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ/รายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน/แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปี
12. ตรวจสอบเอกสารเพื่อคัดเลือกข้าราชการและการส่งผลงานทางวิชาการ
13. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี/จัดทำรายงานการ
ประชุม/เอกสารการประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
14. ร่าง/พิมพ์/ทาน/โต้ตอบหนังสือภายในและภายนอกของงานการเจ้าหน้าที่
15. ตรวจสอบข้อมูลงานบุคคลทาง website เครือข่ายกองการเจ้าหน้าที่
16. ส่งข้อมูลการบริหารงานบุคคลทาง E-mail ให้กองการเจ้าหน้าที่
17. เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
18. บันทึกคะแนนและตรวจสอบแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ ส่งให้กรมสุขภาพจิต
19. จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย
20. ตรวจสอบข้อมูลการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว/การสอบ/การสัมภาษณ์
21. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนในภาพรวมของงานการเจ้าหน้าที่
22. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
23. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่