test_img

นางปิยนันท์  บุญเสริม
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่าย และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

มีหน้าที่ดังนี้

1. ควบคุม ดู แล กำกับ การปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป
2. เกษียนกำกับหนังสือที่มาจากภายนอกก่อนนำเสนอผู้อำนวยการ
3. ตรวจแก้ไขหนังสือที่ออกจากฝ่ายบริหารทั่วไปก่อนเสนอผู้อำนวยการ/แจ้งเวียนกลุ่มงาน/ฝ่าย
4. ร่างและพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
5. ตรวจสอบรายงานบันทึกการใช้รถยนต์ของงานยานพาหนะ
6. ตรวจสอบรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของงานยานพาหนะ
7. ตรวจสอบการจัดตารางเวรของงานยานพาหนะ และงานซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม
8. ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในใบแจ้งความต้องการจัดซื้อ/จ้างของฝ่ายบริหารทั่วไป
9. ตรวจสอบและลายมือชื่อในใบคำขอซื้อเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงกับสถานีบริการน้ำมัน
10. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานดูแลสวนและต้นไม้/พนักงานทำความสะอาด
11. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างในงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป
12. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน P4P ของบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป
13. ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในใบลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ก่อนเสนอผู้อำนวยการ
14. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบ้านพัก เป็นต้น
15. ตรวจสอบการขออนุญาตทำบัตรจอดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
16. ตรวจสอบการขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการ
17. ตรวจสอบการส่งซ่อมที่มีการขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ/จ้างช่างภายนอก
18. วางแผนและจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของฝ่ายบริหารทั่วไป
19. วางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
20. จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีในภาพรวมของฝ่ายบริหารทั่วไป
21. ตรวจสอบการจัดทำตัวชี้วัดของโรงพยาบาล ได้แก่ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล และมาตรการประหยัดพลังงาน
22. ควบคุม ดูแล และกำกับการตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโรงพยาบาล
23. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย