test_img
นายศราวุธ เติมลาภ

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ช 3 ทำหน้าที่หัวหน้างาน

test_img

นายสุรินทร์ บาตโพธิ์
ตำแหน่ง ช่างเชื่อม ช 3
รองหัวหน้างาน

test_img

นายเพ็ญ พวงสมบัติ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

test_img

นายสมบูรณ์ คงมาก
ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

test_img

นายณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งสุข
ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

test_img

นายสมศักดิ์ พุทธรักษา
ตำแหน่ง ช่างต่อท่อ