test_img

นางวันทนีย์ คุ้มปรีดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานสารบรรณ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ
โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

test_imgนางลักขณา คำวิเศษ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3
test_imgนางศศิวิธู เติมลาภ
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส.3

test_img

นางสาวนิตยา  ทองขาว
ตำแหน่งพนักงานธุรการ