test_img

นายประกอบ กล่ำเพ็ชร
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
หัวหน้างาน

test_img

นายคณิศร สินธุศิริ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

test_img

นายบุญยิ่ง แย้มสุข
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

test_imgนายจักร ทองม่วง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

test_imgนายมานพ หงส์ษะ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ