1. ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานไม้ งานประปา
  งานบำบัดน้ำเสีย งานเครื่องปรับอากาศ งานโทรศัพท์ งานเหล็ก งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และงาน
  ก่อสร้าง ระบบออกซิเจน ระบบไฟฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานในเวลาราชการ/นอกเวลา
  ราชการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 2. ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
 3. ดำเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซมและแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง
 4. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด
 5. จัดทำเอกสารการลงทะเบียนควบคุมหลักฐานการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง และจัดส่งให้งานพัสดุ
 6. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด
 7. ดำเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซมและแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง
 8. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตัวจริงไม่มาปฏิบัติงาน
 9. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 11. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประสานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
 12. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประสานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้
 13. ดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล เช่น ไฟฟ้า ประปาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 14. ดูแลและบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
 15. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
 16. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง กรณีไม่มีพนักงานขับรถยนต์ให้บริการ
 17. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาระงานหัวหน้างานซ่อมบำรุง