1. ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดสำรองไฟ ไฟแสงสว่าง ปลั๊กไฟ สวิทช์ไฟ และระบบไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้อง
3. ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินงานเกี่ยวกับโทรศัพท์ระบบให้คำปรึกษา 1323 และโทรศัพท์ส่วนกลางของโรงพยาบาล
4. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. สนับสนุนการติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเคหะบริการ งานอาคารสถานที่ และงานสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
6. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง กรณีไม่มีพนักงานขับรถยนต์ให้บริการ
7. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตัวจริงไม่มาปฏิบัติงาน
8. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
9. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานลูกมือช่าง